Paris Peace Accords 23 Oct. 1991

Thursday, April 27, 2017

Sam Rainsy video: មិនមាន ជំនឿ លើតុលាការ | Court continues to reject the release of political prisoners

២៧ មេសា ២០១៧ / 27 April 2017, 09:00 

មន្ត្រី សង្គមសុីវិល ហាក់ មិនមាន ជំនឿ លើតុលាការ កម្ពុជា ខណៈ ពួកគាត់ ត្រូវ បានតុលាការ សាលាដំបូង រាជធានី ភ្នំពេញ សម្រេច ឃុំខ្លួន ពួកគាត់ អស់រយៈពេល ជាង ៦ខែ មកហើយ។ The court continues to reject the release of political prisoners.
សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam

No comments:

Post a Comment