Paris Peace Accords 23 Oct. 1991

Tuesday, January 22, 2019

Pseng-Pseng
22i19


Hun Sen’s Internal Time Bomb«ជាន់កអាហ្អែងថែម អាហ្នឹងវារឿងតែប៉ុណ្ណឹង។ អាហ្អែងខូច អញកាត់ទោសអាហ្អែង អានេះជាផ្លូវច្បាប់។ តែអាហ្អែងទៅអំពាវនាវឲ្យគេបំផ្លាញកម្ពុជា។ អ៊ីចឹង មានអីត្រូវទុកឲ្យអា ហ្អែងរស់តទៅទៀត! ឲ្យច្បាស់! សុំកុំប្រមាថ ហើយសុំកុំព្រមានចំពោះកម្ពុជា។

នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្ងៃ​ទី១៥ មករា ឆ្នាំ២០១៩ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍PM Hun Sen is so committed to eliminating fake news that he talks candidly to PP about his current worries:

PP: You often use a vulgar language in public. Why?
HS: To show off my authority and threaten my foes as well as my minions.

PP: Many succumb to your threats; a few don’t...
HS: That is because I have not been vulgar enough. I will do better.

PP: One of the recalcitrant is Kem Sokha whom you lock up in his room like a naughty kid.
HS: Well, there is a sign in his room reminding him that he can walk out any time.

PP: No conditions?
HS: Indeed, there is. He must denounce Sam Rainsy, like Kong Korm did.

PP: What is the difference between the two men?
HS: Kong Korm is smart and accommodating. I told him I could drum up cases to confiscate all the land he ever owns. What do they say? If you’ve got them by the balls, their hearts and minds will follow. I have tried to grab Kem Sokha’s balls even before he was locked up.

PP: What if Kem Sokha has no balls?
HS: I will use his freedom as a leverage to get the EU import tax off my back. The EU can have his freedom, and I the tax concessions.

PP: Why are these concessions so important to you?
HS: A loss will devastate my power base.

PP: What do you mean? Are you worried about possible revolts if factories’ workers lose their jobs due to a possible export cut?
HS: No, the workers are the least of my worry.

PP: Oh, how so?
HS: Most fear me. It will take them a long time and courage to revolt.

PP: So, what is your main worry?
HS: My top minions and generals. They can anytime mount a revolt against me. The export cut will hurt their financial and mental well-beings.

PP: How so, sire?
HS: They have direct financial interests in those factories and in the “Made-in-Cambodia” label they have sold to apparel factories in China for years.

PP: Is this why you called a meeting of the CPP Central Committee a few days ago?
HS: Yes, and I have worked out who a potential challenger to my power is.

PP: How, sire?
HS: I asked the members of some 900 or so to nominate – in a secret ballot – their preferred candidate among Hun Manet, Say Chhum, Sar Kheng, Aun Pon Monirath, and Prak Sokhon to succeed me.

PP: So, they know who your successor is…
HS: Not quite. I brought the ballot box home to count and keep the outcome to myself.

PP: It must be your son Hun Manet.
HS: No, it’s Sar Kheng.

PP: Sar Kheng???
HS: Yes, he’s the man who prefers a generic term, “Royal Government of Cambodia”, rather than “Hun Sen Government or Regime” that clearly acknowledges my glorious achievements so far.

PP: You are right to be so anxious and vulgar, sire.


Ung Bun Ang
22i19Fake News You Can Use


It is rather refreshing that, according to Heng Vanda, the education sector has almost got rid of corruption. He pays tribute to Minister Hang Chuon Narong for the latter’s reform effort. It is refreshing because, buried in the pile of manures, there is a little sparkling diamond untarnished.

Perhaps, Heng Vanda sends Hun Sen a message that if leaders are clean there will be no corruption issues.

Then again Hen Vanda may just be ingratiating himself with the Minister for something in his form of corruption labyrinth.


“If leaders are clean, then there will be no problems with money or corruption… I can say that there is very little corruption now in the education sector.”

High Education Association chairman Heng Vanda, 11 January 2019, Khmer TimesShould you wish to receive Pseng-Pseng on your screen as soon as it is released, subscribe to it at https://tinyletter.com/pseng-pseng

Pseng-Pseng is published irregularly. Previous issues are archived at pseng-pseng.blogspot.com

5 comments:

 1. Anonymous10:50 AM

  PM Hun Sen is so committed to eliminating fake news that he talks candidly to GZ (Drgunzet) about his current worries:
  GZ: You often use a vulgar language in public. Why?
  HS: Sometime I could not hold it inside when some people [CNRP] are just pure evil and absurd, I burst it out to relieve my internal frustration. That's why the [Cambodian] people view me folksy, the leader of the people..
  GZ: Many succumb to your threats; a few don’t...
  HS: That is because some had balls and challenged my threat, others ran away with no balls like cowards such as Sam Rainsy, his wife and Mu Sochua.
  GZ: But sir, Sam Rainsy's wife and Mu Sochua are women. Clearly you know...
  HS: [Snap] That proves my points, they both have no balls.
  GZ: One of the recalcitrant is Kem Sokha whom you lock up in his room like a naughty kid.
  HS: He is a still a kid and naughty alright, and still likes to have sex with young girls. But he has been very cooperative after I helped him to usurp the Presidency of CNRP from Sam Rainsy.
  GZ: No conditions?
  HS: Indeed, there is. He must denounce Sam Rainsy, like Kong Korm did.
  GZ: What is the difference between the two men?
  HS: Kong Korm is smart and accommodating. I told him I could drum up cases to confiscate all the land he ever owns. What do they say? If you’ve got them by the balls, their hearts and minds will follow. I have got Kem Sokha’s balls even before he was locked up.
  GZ: What if Kem Sokha has no balls?
  HS: Kem Sokha has balls. He went to my prisons twice. He never ran away in exile like the no-ball Sam Rainsy or his two women.
  GZ: Why are these concessions so important to you?
  HS: They are not important to me, just something to toy with the losers CNRP in exile.
  GZ: What do you mean? Are you worried about possible revolts if factories’ workers lose their jobs due to a possible export cut?
  HS: No, the workers knew that Sam Rainsy are behind it as he has been a couple years ago when he was caught calling EU to embargo Cambodia so that he would become the next PM. The union leaders were livid and called Sam Rainsy, a politica- suicide miniac.
  GZ: I guess that's why last year, your party won a land slide victory at the poll.
  HS: It will take any opposition party to change that.
  GZ: So, what is your main worry?
  HS: My top minions and generals. They can anytime mount a revolt against me. Cambodians are dog-eat-dog, any thing goes for few thousand riels.
  GZ: How so, sir?
  HS: They have direct financial interests in those factories and in the “Made-in-Cambodia” label they have sold to apparel factories in China for years.
  GZ: Is this why you called a meeting of the CPP Central Committee a few days ago?
  HS: Yes, and I have worked out who a potential challenger to my power is.
  GZ: And who may I ask?
  HS: I asked the members of some 900 or so to nominate – in a secret ballot – their preferred candidate among Hun Manet, Say Chhum, Sar Kheng, Aun Pon Monirath, and Prak Sokhon to succeed me.
  GZ: So, they know who your successor is…
  HS: Not quite. I brought the ballot box home to count and keep the outcome to myself.
  GZ: It must be your son Hun Manet.
  HS: Yes he was.
  GZ: No surprise at all.
  HS: Yes, everyone knows Hun Manet has always been favored by the West. USA sponsored him to West Point, trained and loved him. UK sponsored him to Oxford for a doctorate in Economics. They showered him with Western values and ideas. If the relationship with China goes wrong, Hun Manet can quickly turn to the Western power to lean against.
  GZ: I think your son Hun Manet will make you and Cambodia proud, sir.

  ReplyDelete
 2. Anonymous7:26 AM

  USA will not help CNRP because Sam Rainsy has been pro-China and anti-USA. Kem Sokha was chosen by USA to lead the regime change but he has been sidelined by Sam Rainsy.

  Unless Sam Rainsy reinstated Kem Sokha as leader of CNRP, USA will not help.

  ReplyDelete
 3. Anonymous3:26 AM

  Sam Rainsy is trying to split CPP by claiming Sar Keng was helping him in 2015 (called and begged him not to come back to Cambodia for safety reason).

  So, let see if Hun Sen will show distrust against Sar Keng. Of course, Sar Keng will deny everything, but would Hun Sen believe what Sar Keng said?

  Sam Rainsy will keep trying and trying, then someday CPP will fall into his traps.

  ReplyDelete
 4. Anonymous10:10 AM

  Scam Rainsy is asking for 300,000 dollars from his supporters for the budget to allow him to come back to Cambodia this year. I bet people will not donate much, not meeting the 300,000 dollars amount so that Scam Rainsy will have an excuse not to go back to Cambodia.

  Yet, he will claim to be brave, "I was willing to come back to Cambodia to confront Hun Sen, but there was no budget for me to do so."

  LOL...

  ReplyDelete
 5. Anonymous10:47 AM

  President Trump is coming to Vietnam to meat Kim Jong Il for a summit. But really it's an excuse for Trump to meet the Vietnamese leaders to discuss a change of regime in Cambodia.

  Hun Sen's days are numbered. Kem Sokha will be the next Prime Minister.

  ReplyDelete